O obxectivo do presente documento e crear un entorno escolar seguro e saudable a través das medidas de prevención, hixiene e promoción da saúde adaptadas a cada etapa educativa. Do mesmo xeito este protocolo tamén pretende posibilitar a detección precoz de casos e a xestión adecuada dos mesmos a través de protocolos de actuación claros e de coordinación dos axentes implicados.

Protocolo de adaptación ao contexto Covid-19

Plan de continxencia